حجم و پسوندهای مجاز جهت آپلود در آپلود سنتر آرتاویل

پسوندهای مجاز: csv | psd | pdf | xls | ppt | pptx | zip | rar | mid | midi | mpga | mp2 | mp3 | wav | gif | jpeg | jpg | jpe | jp2 | png | tiff | tif | txt | text | mpeg | mpg | mpe | mov | avi | movie | doc | docx | xlsx | 3g2 | 3gp | mp4 | flv | svg | ico | srt
حداکثر حجم مجاز جهت آپلود تا 30 مگابایت می باشند. در صورت عضویت تا 60 مگابایت نیز می توانید آپلود کنید.

جدیدترین تصاویر آپلود شده کاربران